Διαχείρηση πακέτων με pacman σε manjaro

Ενημέρωση συστήματος

Ένα σύστημα manjaro διατηρεί μια βάση δεδομένων με όλα τα πακέτα που είναι διαθέσιμα από τα επίσημα αποθετήρια της κοινότητας manjaro.

Όμως αυτή η βάση που διατηρείται τοπικά πρέπει να συγχρονίζεται με την διαδικτυακή της για να ενημερωθεί για τυχόν αλλαγές.

Αυτή η ενημέρωση θα γίνει με την εντολή:

$ sudo pacman -Syy

:: Synchronizing package databases…

core 136.8 KiB 82.2K/s 00:02 [########################] 100%

extra 1756.1 KiB 130K/s 00:14 [########################] 100%

community 978.5 KiB 127K/s 00:27 [#####——————-] 22%

Αναζήτηση στην τοπική βάση του διαχειριστή πακέτων

Με τη 'σημαία' -Q ορίζουμε ότι θέλουμε ο pacman να εκτελέση μια ερώτηση στη βάση δεδομένων των πακέτων

Για να δούμε τα ονόματα όλων των εγκαταστημένων πακέτων:

$ pacman -Q

Για να δούμε πληροφορίες για ένα εγκατεστημένο πακέτο:

$ pacman -Qi <όνομα_πακέτου>

$ pacman -Qi yelp
Name      : yelp
Version     : 3.20.1-1
Description   : A help browser for GNOME
Architecture  : i686
URL       : http://www.gnome.org
Licenses    : GPL
Groups     : gnome
Provides    : None
Depends On   : webkit2gtk yelp-xsl libxslt hicolor-icon-theme xz bzip2 desktop-file-utils dconf
Optional Deps  : None
Required By   : None
Optional For  : engrampa
Conflicts With : None
Replaces    : None
Installed Size : 2.68 MiB
Packager    : Jan Alexander Steffens (heftig) <jan.steffens@gmail.com>
Build Date   : Wed 13 Apr 2016 12:55:56 AM EEST
Install Date  : Sat 11 Jun 2016 10:36:22 PM EEST
Install Reason : Explicitly installed
Install Script : Yes
Validated By  : Signature

Αναζήτηση στα αποθετήρια

Εγκατάσταση πακέτου

$ pacman -S [όνομα_πακέτου]

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.